Badania

Zakres prowadzonych badań:

Lista akredytowanych metod badawczych oraz pobierania próbek opublikowana jest na stronie PCA.

 

Analizy wody i ścieków:

 • amonowy jon (akredytowane)
 • antymon (akredytowane)
 • arsen (akredytowane)
 • azot ogólny (akredytowane)
 • azot organiczny (akredytowane)
 • azot Kjeldahla (akredytowane)
 • azotany (akredytowane)
 • azotyny (akredytowane)
 • bar (akredytowane)
 • barwa (akredytowane)
 • bor
 • bromki (akredytowane)
 • BZT5 (akredytowane)
 • chlor wolny
 • chlorki (akredytowane)
 • chrom (akredytowane)
 • ChZT Cr (akredytowane)
 • ChZT Mn
 • cyjanki ogólne
 • cyjanki wolne
 • cynk (akredytowane)
 • detergenty anionowe
 • detergenty kationowe
 • fenole
 • fluorki (akredytowane)
 • formaldehyd
 • fosfor ogólny (akredytowane)
 • fosforany (akredytowane)
 • glin (akredytowane)
 • indeks fenolowy
 • indeks oleju mineralnego
 • kadm (akredytowane)
 • kobalt (akredytowane)
 • krzemionka
 • lit (akredytowane)
 • magnez (akredytowane)
 • mangan (akredytowane)
 • mętność (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • molibden
 • nikiel (akredytowane)
 • ogólny węgiel organiczny OWO (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • PCB
 • pestycydy fosforoorganiczne
 • pestycydy chloroorganiczne
 • pH (akredytowane)
 • potas (akredytowane)
 • przewodność elektryczna właściwa (akredytowane)
 • rtęć (akredytowane)
 • selen (akredytowane)
 • siarczany (akredytowane)
 • siarczki
 • siarkowodór
 • smak (akredytowane)
 • sód (akredytowane)
 • stront (akredytowane)
 • srebro (akredytowane)
 • substancje ekstrahowane eterem naftowym
 • substancje rozpuszczone TDS
 • sucha pozostałość
 • temperatura cieczy (akredytowane)
 • tlen rozpuszczony (akredytowane)
 • twardość ogólna (akredytowane)
 • wanad
 • wapń (akredytowane)
 • węglowodory ropopochodne (akredytowane)
 • WWA
 • wybrane związki chloroorganiczne
 • zapach (akredytowane)
 • zasadowość ogólna (akredytowane)
 • zawiesina ogólna (akredytowane)
 • żelazo (akredytowane)

Analizy mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia:

 • grupa coli (akredytowane)
 • Escherichia coli (akredytowane)
 • enterokoki (akredytowane)
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C

Analizy mikrobiologiczne wody do celów technologicznych:

 • grupa coli (akredytowane)
 • Escherichia coli (akredytowane)
 • enterokoki (akredytowane)
 • Pseudomonas aeruginosa (akredytowane)
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36 st. C

Analizy mikrobiologiczne wody na pływalniach:

 • Escherichia coli (akredytowane)
 • Pseudomonas aeruginosa (akredytowane)

Analizy gleb i osadów ściekowych:

 • chrom (akredytowane)
 • cynk (akredytowane)
 • kadm (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • nikiel (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • pH
 • wilgotność

Analizy wyciągów wodnych z odpadów:

 • arsen (akredytowane)
 • chlorki (akredytowane)
 • chrom (akredytowane)
 • cynk (akredytowane)
 • fluorki (akredytowane)
 • kadm (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • nikiel (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • rtęć (akredytowane)
 • rozpuszczony węgiel organiczny RWO (akredytowane)
 • selen (akredytowane)
 • siarczany (akredytowane)
 • substancje rozpuszczone TDS

Analizy odpadów, stałych paliw wtórnych i biopaliw:

 • ciepło spalania (akredytowane)
 • wilgoć analityczna (akredytowane)

Analizy wyciągów wodnych z kruszyw:

 • antymon
 • bar
 • chrom
 • cynk
 • kadm
 • miedź
 • molibden
 • nikiel
 • ołów

Prace w terenie:

 • pH (akredytowane)
 • pobieranie próbek wód pitnych (akredytowane)
 • pobieranie próbek wód podziemnych (akredytowane)
 • pobieranie próbek wód powierzchniowych (akredytowane)
 • pobieranie próbek ścieków (akredytowane)
 • pobieranie próbek gleby
 • pobieranie próbek kompostu
 • pobieranie próbek odpadów – paliw stałych wtórnych (akredytowane)
 • pomiar przepływu w ciekach
 • pomiar prędkości przepływu biogazu (akredytowane)
 • pomiar składu biogazu – stężenie metanu, ditlenku węgla, tlenu (akredytowane)
 • pomiar temperatury cieczy (akredytowane)
 • przewodność elektryczna właściwa (akredytowane)